سخنرانان مدعو هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران
1395-11-06
سخنرانان مدعو هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران

هشتمین هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران در حالی برگزار خواهد شد که از مقاماتی همچون جناب آقای دکتر جهانگیری (معاون اول محترم رئیس جمهوری)، جناب آقای دکتر طیب­ نیا (وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی)، جناب آقای دکتر سیف (رئیس محترم بانک مرکزی)، جناب آقای دکتر همتی (رئیس کل محترم بیمه مرکزی)، جناب آقای دکتر شاپور محمدی (رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، جناب آقای دکتر ستاری (معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری) و جناب آقای دکتر اخلاقی (مدیرعامل محترم بانک ملت) جهت ایراد سخنرانی در این برنامه دعوت به عمل آمده است.

1 2 3 4 5