چهارمین کنفرانس

 (1 و 2 اسفندماه 1390)

گزارش تصویری افتتاحیه
گزارش تصویری نشست‌های تخصصی

(تامین‌مالی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

(اوراق بهادارسازی ریسک بیمه، فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات پیش‌رو)

 
گزارش تصویری کارگاه‌های آموزشی

پنجمین کنفرانس

(17 و 18 دی‌ماه 1391)

گزارش تصویری افتتاحیه
گزارش تصویری نشست تخصصی

(روش‌ها و ابزارهای تامین مالی پیمانکاران EPCF)

گزارش تصویری کارگاه‌های آموزشی
بازتاب پنجمین کنفرانس در رسانه‌ها

ششمین کنفرانس

(11 و 12 اسفندماه 1392)

گزارش تصویری افتتاحیه
گزارش تصویری نشست تخصصی

(تامین‌مالی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

گزارش تصویری کارگاه‌های آموزشی
بازتاب ششمین کنفرانس در رسانه‌ها

هفتمین کنفرانس

(10 و 11 اسفندماه 1393)

گزارش تصویری افتتاحیه
گزارش تصویری نشست تخصصی

(تامین‌مالی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

گزارش تصویری کارگاه‌های آموزشی
بازتاب هفتمین کنفرانس در رسانه‌ها
1 2 3 4 5