ردیف

عنوان

کنفرانس اول

کنفرانس دوم

کنفرانس سوم

کنفرانس چهارم

کنفرانس پنجم

کنفرانس ششم

کنفرانس هفتم

 

 1

 تعداد حاضرین در افتتاحیه (ثبت نام شده)

 500

 550

 600

 650

 900

 800

 

 750

 

 تعداد شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی 

420 

430 

410 

430 

620 

510 

485 

  

 تعداد کارگاه های آموزشی

  

4

 تعداد مقالات ارسال شده

95 

110 

120 

140 

160 

150 

160 

5

 تعداد مقالات پذیرفته شده

26 

28 

19 

18 

17 

17 

16 

1 2 3 4 5