محتوای کارگاه آموزشی
تعاریف مشارکت عمومی خصوصی
خصوصیات مشارکت عمومی خصوصی
موارد استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی برای ارائه خدمات
منافع مشارکت عمومی خصوصی
درجه تسهیم ریسک بر اساس نوع پروژه مشارکت عمومی-خصوصی
انواع مدلهای مشارکت عمومی خصوصی
معرفی روش های تامین مالی پروژه ایProject Finance
معرفی مفاهیم و ساختارهای تامین مالی BOT
مدلها و سازوکارهای تحویل
تأمین مالی طرحها از منابع تسهیلات بانک های توسعه ای
تأمین مالی طرحها به روش BOO و BOT
راهبری مناقصه و انتخاب توسعه دهنده BOT

ارائه دهندگان
دکتر موسی احمدی
مدیر تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه بانک ملت
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

دکتر گرشاسب خزائنی
مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران و معاون برنامه ریزی ، کنترل و مدیرتضمین کیفیت و سیستم های شرکت مهندسین مشاور ساحل
1 2 3 4 5