محتوای کارگاه آموزشی:
روشهای تامین مالی
Corporate Finance
Project Finance
Trade Finance
Mezzanine Finance
Leveraged Finance
نهادهای فعال در تأمین مالی بین المللی 
Development Banks
International Development Funds
Commercial Banks
Merchant Banks
Pension Funds
Hedge Funds
Trusts
Family Offices
ابزارهای کاربردی در تأمین مالی بین المللی 
Secured Debt
Unsecured Debt
Promissory Notes
Letter of Credits
مستند سازی تامین مالی
تامین مالی در بورسهای بین المللی
تامین مالی بین المللی در ایران
بررسی مثالهای واقعی در تامین مالی بین المللی

ارائه دهنده:
دکتر وحید شریف
مدیرامور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

 

1 2 3 4 5