محتوای کارگاه آموزشی:
جایگاه قانونی اسناد خزانه اسلامی
مبانی فقهی انتشار اسناد خزانه اسلامی
فرآیند انتشار، تخصیص و تصفیه بدهی دولت با کمک اسناد خزانه اسلامی
نحوه قیمت گذاری و تعیین نرخ بازدهی
بازارگردانی اسناد خزانه اسلامی
ارائه گزارش عملکرد اولین اسناد خزانه اسلامی در ایران
کارکردهای اسناد خزانه اسلامی
تصفیه بدهی دولت
کشف نرخ سود اوراق بدهی دولتی
استخراج Term Structure در اقتصاد کشور
تجربیات فرابورس در طراحی ابزارهای نوین مالی. مورد کاوی:‌ اسناد خزانه اسلامی
عوامل مهم و مؤثر در طراحی موفق یک ابزار نوین مالی
پرسش و پاسخ

 

ارائه دهنده:
علیرضا توکلی
مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران

   

1 2 3 4 5