محتوای کارگاه آموزشی
آشنایی با روش های متداول پرداخت شامل:
  • حساب باز
  • وصولی
  • اعتبار اسنادی
  • پیش پرداخت
بررسی نکات کلیدی مقررات اعتبارات اسنادیUCP600
انواع پرکاربرد اعتبارات اسنادی شامل:
  • قابل انتقال
  • اتکایی
  • گردان

ارائه دهنده:
محمد رضا شاکری
عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
معاون اسبق اداره کل ارز در بانک صادرات ایران و مسؤل سابق دپارتمان اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی بانک صادرات ایران در امارات متحده عربی

 

1 2 3 4 5